Två kvinnor håller tandkräm, liten spegel, demonstrationskäke med tandrader och tandborste. De omges av färgglada dynor.

Leken som redskap för att öka ordförrådet

I Skurups kommuns förskolor pågår ett strukturerat ordförrådsarbete bland 3–6-åringar – något som inte bara har stärkt barnens ordförråd utan också inspirerar till nya lekar och upptäckarglädje. Med grund i forskningen rustas barnen inför framtiden.

Kring barn och personal i förskolan finns en logoped, två specialpedagoger och två psykologer. De bidrar med viktig kunskap och samarbetar med personal, barn och vårdnadshavare. Bland förskollärarna finns på varje förskola 1-2 språkbyggare med särskilt ansvar för att inspirera kollegorna i arbetet med barnens språkutveckling.

Förskollärare Christel Silwer, logoped Marianne Holmgren och specialpedagog Eva Eriksson berättar hur det strukturerade ordförrådsarbetet går till i kommunens förskolor.

- Det började med att Marianne föreläste för oss om hur barn utvecklar sitt ordförråd och vad vi kan göra för att främja ordförrådet, vilket var oerhört inspirerande, säger Christel Silwer. På Elisefreds förskola satte vi detta som vårt tema för terminen.

Ordförrådet har en viktig roll

Många barn behöver fler ord och begrepp. Redan i åldrarna 3-6 år finns det skillnader i storlek mellan olika individers ordförråd.

- Med ett målinriktat ordförrådsarbete minskar risken att ett barn fortsätter upp genom åldrarna med ett mindre ordförråd än genomsnittet, något som är en av indikatorerna på hur väl man lyckas med skolgången, säger Marianne Holmgren.

Läsa, leka och lära

Två böcker om yrken valdes ut att börja med – en om frisören och en om tandläkaren.

- Ur boken valde vi ut nio begrepp, målord, och pratade med varje barn om begreppen, berättar Christel Silwer. Efter det läste vi boken och sedan lekte vi boken.

För leken om tandläkaren och om frisören fanns materialet framme så att barnen kunde sätta igång och leka.

- Barnen använde målorden vid flera tillfällen, säger Christel.

Orden landar när de används

Alla tre säger enhälligt att när de undersökte om barnen lärt sig orden/målorden så hade en enorm utveckling skett! Barnens ordförråd hade ökat, de använde spontant orden och de satte in dem i sina rätta sammanhang.

- För att lära sig ett nytt ord behöver människan använda orden på olika sätt – vi behöver läsa dem, leka dem, göra själv och sätta in dem i ett sammanhang.

Leken central för inlärning

Det är i leken som samspelet sker och i samförståndet så byggs lekvärlden upp, där orden får liv.

- Enligt läroplanen ska leken ha en central plats i barnens inlärning, säger Eva Eriksson. Vissa barn behöver hjälp, behöver bli stöttade i leken. En del barn kan leka vad som helst, andra barn känner sig bara trygga med en viss uppsättning lekar. Att vi vuxna finns med som lekstödjare gör att vi kan förebygga utanförskap, det är ett hälsofrämjande arbete. Det finns en enorm styrka i leken, men den kan lätt hamna i skymundan bland alla staplar och diagram när vi vuxna vill skapa resultat.

- Ordförrådsarbetet är både roligt och givande, säger Christel Silwer. Det ökar möjligheterna för både barn och personal. Hade vi bara satt fram en låda med frisörutrustning hade den varit rolig att leka med under en begränsad tid. Men när vi jobbar med orden på olika sätt så utvecklar barnen fler sätt att leka med sakerna och med varandra.

- Det finns ett värde i leken, utöver att man ska ha roligt, säger Eva Eriksson.

Tips till dig som vill främja ditt barns ordförråd

Läs, prata, spela spel!

Den vuxne som leker med ett barn har så många funktioner – vi tränar språket, vi samarbetar, vi använder fantasin…
Barn älskar upprepning. Några stolar ställda på rad blir en bussutflykt. Vilka ord använder man då? Samma stolar kan bli ett flygplan osv.

Var inte rädd att använda svåra ord, men förklara vad de betyder.

- I en barngrupp sa en vuxen ordet minimal. Barnen fastnade för det, det låter ju lite roligt. Minimal. Vad är minimal? Är det litet? Hur litet? Berättar Marianne Holmgren.

Lästips

För dig som är intresserad av forskningsbakgrunden till arbetssättet:

Artikeln Strukturerat och planerat ordförrådsarbete i förskolan av Anna Eva Hallin på bloggen språkforskning.se

För dig som är vårdnadshavare och vill veta mer om läsutvecklande lekar och läsning för barn 0-3 år:

Boken Småspråkarna, som finns i en mängd webb-bokhandlar.


I siffror: ordförrådets viktiga roll för inlärningen

Utdrag ur rapporten Strukturerat ordförrådsarbete i förskolan – Marianne Lindros Holmgren, leg. logoped, Centrala barn- och elevhälsan i Skurups kommun:

Ordförrådet spelar en central roll för kommunikation och inlärning och ordförrådet anses vara den viktigaste faktorn för skolframgång (Westlund & Molloy, 2016).

Det finns stora individuella skillnader mellan barns storlek på ordförrådet. När ett barn börjar i förskoleklass bör barnet ha cirka 5 000 ord i sitt ordförråd för att kunna tillägna sig undervisningen.

Det finns barn som i den åldern har uppåt 8 000 ord, de befinner sig ofta i familjer som läser och samtalar mycket med barnet och barnet får möjlighet att prata, berätta och förklara.

Barn som börjar i skolan med endast 2 000 ord i sitt aktiva ordförråd får det mer problematiskt och har svårare att ta till sig undervisningen. Skillnaderna mellan de som har ett litet respektive stort ordförråd håller i och tenderar att öka med ålder (Biemiller, 2000).

Barn som börjar skolan med 2 000 ord löper stor risk att senare ingå i gruppen 17-åringar som bara har 15 000 ord i sitt aktiva ordförråd (Cunningham & Stanovich, 1997). Det i jämförelse med det stora flertalet 17-åringar som ligger på omkring 50 000 ord, vilket också är ett riktmärke för vad som krävs för att kunna tillgodogöra sig innehållet i en svensk dagstidning (Bodin, 2020).

 

Text och bild: Annika Dacke, kommunikationsstrateg

 

 

 

Fredag 7 oktober 2022

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.