Marcus Willman om 2021: "Nu vill vi att allt ska ta fart igen!"

Hur berättar vi framåtblickande om kommunutveckling, samtidigt som vi befinner oss mitt i en pandemi som påverkar människor och samhället i stort?

Årets intervju med kommundirektören om planer inför det kommande året präglas av vetskapen om att det är viktigare än någonsin att den kommunala förvaltningen fullgör sitt uppdrag i invånarnas tjänst, men också av hoppet att återgå till vår välkända vardag och sätta fart med det som kanske saktats in eller valts bort. 

- Som ledare känner jag stor ödmjukhet inför hur både organisationen, näringsidkare och invånarna i kommunen har tagit sig an de enorma utmaningar vi har ställts inför. Att uttala orden att vi tillsammans ska ”hålla ut och hjälpas åt” är lätt. Att verkligen göra det är betydligt svårare. Responsen från näringsidkare, föreningslivet och invånarna har varit överväldigande och jag är stolt över att arbeta i Skurups kommun, säger Marcus Willman.

Bostäder och service för en växande befolkning

- Under hösten blev vi 16 000 invånare. Under en längre tid har vi haft ett rejält inflyttningstryck och det känns väldigt bra att vi genomgår en riktig bygg-boom nu som gagnar dem som vill flytta hit, dem som bor stort och vill flytta till mindre eller ungdomar som vill flytta hemifrån, säger Marcus Willman.

Många privata aktörer bygger bostäder runtom i kommunen. Speciellt i Rydsgård är det full fart med nya byggprojekt och det kommunala bolaget Skurupshem finns med sina bostäder i Rydsgård, Skivarp, Abbekås och inne i Skurup. I Rydsgård finns nyproducerade lägenheter med radhuskänsla, men även flera privata aktörer är aktiva i Rydsgård och ökar möjligheterna för dem som vill bosätta sig där.

- För att ytterligare utveckla den kommunala servicen, tillgängligheten och kvaliteten så fortsätter vi bygga ut de digitala tjänsterna. Näst på tur står tomtkön och hanteringen av skolval.

Västeräng fortsätter växa fram

Det nya området Västeräng fortsätter att växa. På det 20 hektar stora området, som är Skurups kommuns största exploateringsområde sedan 70-talet, ska 250 bostäder byggas, konceptboende, förskola, grundskola och ett stort grönområde.

Utbyggnaden av området sker gradvis och den första delen, etapp 0, är nästan fullt utbyggd. Markarbetena pågår för nästa del, etapp 1, och planer har även påbörjats för den sista delen, etapp 2.

- Vi arbetar för att skapa mer detaljplanelagd mark, så att Västeräng kan fortsätta växa, säger Marcus Willman, som berättar att det finns ett uppdrag från politikerna att undersöka förutsättningarna för en grundskola och en idrottshall. En förskola är redan planerad på Västeräng.

På Västeräng är byggnationen även igång av ett särskilt boende för äldre, SÄBO, i privat drift.

Följ länken för att läsa om vilka bostadsprojekt som kommer att genomföras på Västeräng i etapp 1

Många nya skolor byggs

I en växande kommun ökar behoven av skolsatsningar, samtidigt som en del av skolbyggnaderna av åldersskäl har tjänat ut sin roll. Så är fallet med Rydsgårds nya skola och den efterföljande rivningen av Hallenborgskolan. Marken ska omvandlas till villatomter.

Rydsgårds nya skola – som även kommer att husera ett bibliotek - slår upp portarna 2022. Byggarbetet är i full gång.

Följ länken för att läsa om Rydsgårds nya skola

Östergårdsskolan kommer att renoveras, byggas om och byggas till under 2021 och får också en ny idrottshall.

Upphandling är genomförd av en ny förskola i Skivarp, i privatägd fastighet med verksamheten i kommunal drift. Byggnaderna för Blåklintens förskola återställs till lägenheter.

Mackleanskolan och Mariaskolan rivs, men Mariaskolans paviljonger står kvar. Det är för tidigt att sia om vad marken kommer att användas till. En översyn av detaljplanen kommer att ske.

En ny översiktsplan för hela kommunen håller på att tas fram.

Följ länken för att läsa om översiktsplanen och inbjudan till mötet där du är välkommen att tycka till om förslaget

En privat aktör etablerar sig med en förskola på Västeräng och i januari fattades beslutet om att en resursskola i kommunal regi för elever med autismspektrumtillstånd som en av de första i landet kommer att starta sin verksamhet i kommunen.

Följ länken för att läsa om den kommande resursskolan

Näringslivsutveckling med ny ansvarig på plats

- Det är olika hur effekterna av covid-19 har påverkat företagandet i vår kommun, säger Marcus Willman. När det är möjligt kommer näringslivsfrukostarna med det viktiga nätverkandet att ske fysiskt men än så länge är det digitala träffar.

En ny näringslivsansvarig är rekryterad och börjar sin anställning 1 april.

Följ länken för att få information om näringslivsfrukostarna/digitala träffar

Skurups kommun ingår i Malmö-/Lundregionen, som är ett samarbete mellan kommunerna i sydvästra Skåne. Syftet med samarbetet är att kraftsamla kring strategiska frågor för att underlätta vardagen för invånare och företag som bor och verkar i samarbetskommunerna.

- Arbetet inom MLR har föranlett ett miljonprojekt om näringslivsutveckling, vilket vi är otroligt glada över, säger Marcus Willman. Dessutom kommer MLR fokusera på att stärka infrastrukturen i vår delregion än mer. Vi får aldrig glömma att den kommunala organisationen är till för kommuninvånarna och det är det lokala näringslivet och invånarna som finansierar den kommunala verksamheten.

Utvecklingen av Skurups handelsområde är nära nog slutförd. Willys öppnar sin verksamhet under 2022.

- Vi vet att handel föder handel, säger Marcus Willman. Ju mer det finns här, desto mer behåller vi inköpen i närområdet. I anslutning till handelsområdet kommer ytterligare etablering att ske söder om Svaneholms allé. Bakom BeQu-pool kommer en aktör inom bilvårdsbranschen och det är ytterligare ett företag på ingång.

Trygga Skurup

Marcus Willman pratar om en ”corona-effekt” på droganvändandet bland invånarna:

- Analyserna av avloppsvattnet visar på en betydande minskning i narkotikaanvändande. Undantaget är ecstasy, som tvärtom har ökat.

Kamerabevakning på stationsområdena upprättas under året för ökad trygghet.

- Säkerhetsenheten arbetar på att få till kameraövervakning även på andra platser där vi vet att det är mycket aktivitet, så kallade hot spots.

Den senaste trygghetsmätningen visar en positiv förändring av den upplevda tryggheten. Det som mest har förändrats är att upplevelsen av buskörning som ett problem har minskat.

Följ länken för att läsa om trygghetsmätning 2020

- Primärt handlar oron hos invånarna om känslan av trygghet när man är ute ensam sent på kvällen, vilket gör det viktigt att vi verkligen lyfter fram att alla är välkomna att ta kontakt med trygghetsvärdarna så fort de upplever något som de förknippar med otrygghet.

Fyra trygghetsvärdar rör sig mellan olika platser på främst kvällar och nätter i hela Skurups kommun, för ökad trygghet och hjälp till alla i det offentliga rummet. Värdarna färdas i en tydligt märkt bil. Allmänheten är välkommen att prata med trygghetsvärdarna och det går bra att kontakta dem via telefon eller e-post. 

Så kontaktar du trygghetsvärdarna

Telefon: 0411- 44 000

E-post: trygghetsvard@skurup.se 

Följ länken för att läsa mer om trygghetsvärdarna


Det trygghetsskapande arbetet genomförs via arbetsformen Tryggt och Säkert Skurup. De fyra prioriterade områdena för år 2021 innebär stort fokus på sociala insatser:

  • meningsfull fritid
  • narkotika-/drogsituationen inklusive tobak
  • föräldrastöd bland annat genom föräldrautbildningar
  • arbete med att förebygga eller erbjuda stöd vid psykisk ohälsa

Arbetsmarknadsfrågorna prioriteras under året

- I spåren av corona är insatserna för att öka egenförsörjningen nödvändiga och viktiga, säger Marcus Willman. Kommunens arbetsmarknadsenhet samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och alla andra viktiga aktörer i denna fråga.

Nytt miljömålsprogram

- Under år 2021 kommer en ny klimatstrategi och energiplan att presenteras. Vi kommer att utvärdera och följa upp det befintliga miljömålsprogrammet, vilket ska leda fram till ett nytt framtida proaktivt miljömålsprogram.
 

Text: Annika Dacke, kommunikationsstrateg

Torsdag 4 februari 2021

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.