1/2

Nils Holgerssongymnasiet lyfter stort i Skolinspektionens enkät

De lysande siffrorna i Skolinspektionens årliga skolenkät talar sitt tydliga språk: hårt arbete ger resultat. Då är det inte elevers läxläsning vi syftar på – i det här fallet är det den samlade satsningen på kvalitet och förändring som Nils Holgerssongymnasiet gjort sedan Skolinspektionen satte ner foten för ett år sedan.

– Ett gemensamt hårt arbete har gett resultat och höjt kvaliteten på vår undervisning, säger rektor Eva le Grand. Vi ser med glädje på sammanställningen av elevernas svar som förbättrats på 12 av 14 punkter. De stora förbättringarna har skett på punkterna

  • grundläggande värden
  • studiero
  • delaktighet och inflytande
  • argumentation och kritiskt tänkande.

Länk till enkätresultatet 

Förändringsarbetet redan påbörjat

Ett större förändringsarbete hade inletts på skolan redan innan Skolinspektionen gjorde sin bedömning i maj 2019. Det hade vid den tiden inte hunnit genomföras och bära frukt. Det är först nu man kan fira framgångarna.

– Vi hade påbörjat ett arbete för att skapa en ram för verksamheten, för att uppnå ökad trygghet och bättre studiero, säger Eva le Grand. Vi fick bekräftelse från Skolinspektionen på att man såg att arbetet var påbörjat.

Värdegrund och ramar

Personal och elever tog tillsammans fram skolans gemensamma värdeord trygghet, glädje, gemenskap, ansvar och respekt som ska genomsyra hela verksamheten.

En av förstelärarna har ett särskilt ansvar att driva värdegrundsfrågor, en gemensam lektionsstruktur har tagits fram och lärarna träffas kontinuerligt för att diskutera utmaningar och delge varandra goda exempel.

– Det låter kanske konstigt, men i skolan är vi så inriktade på att planera och genomföra att vi tenderar att inte lägga fullt fokus på den efterföljande reflektionen och det fick vi ändra på, berättar biträdande rektor Malin Celander.

Ökad trygghet

Man införde ett nytt digitalt uppföljningssystem, Draftit, för att tydligare kunna följa kränkningsärenden för att all personal, elev och föräldrar skulle bli delaktiga. Draftit ger en god överblick och vana i hur skolan gemensamt hanterar ärenden.

– Vi har känt ett stort stöd från förvaltningsledningen, vilket har varit oerhört viktigt, säger Eva le Grand som betonar att det uppnådda resultatet kommer ur ett gemensamt arbete där personal, elever och förvaltningsledning har vardera sin viktiga roll.

Elevdemokratin viktig

– Vi tar in eleverna i de delar där vi kan, säger Malin Celander. Som i undervisningsrådet och matrådet. Skolans ordningsregler är framtagna gemensamt med eleverna och vi har kursutvärderingar där eleverna kan berätta hur de upplever skolan och undervisningen.

Viktigt hålla ut och fortsätta det goda arbetet

– Nu är vi i fasen där vi stänger ett läsår, säger Eva le Grand. Då analyserar vi alla mål och alla betyg. Därefter gör vi en plan för nästa läsår. Vi är bara i början av förändringsprocessen. Det behövs tre år för att resultaten ska slå igenom. Överlag räknar man med att ett förbättringsarbete inom skolan tar mellan sex och nio år.

Så – vi ska inte bara hålla i och hålla ut, som det heter nu, utan även hålla om varandra och se varandra och den insats vi alla gör under lång tid. Förändringsarbete är ingen quick fix.

Bakgrund:

2019 fick Nils Holgerssongymnasiet ett vitesföreläggande av Skolinspektionen på grund av bristande trygghet och studiero.

Enkätsiffrorna 2020 i korthet:

92 % svar elever och pedagogisk personal (79 %, 82 % riket)

Elever ligger högre än riket på 9 av 14 delar.

Elevernas svar har förbättrats på 12 av 14 delar.

Speciellt ökat; grundläggande värden i undervisningen (ökning 1,0), argumentation och kritiskt tänkande (ökning 0,8), delaktighet och inflytande (ökning 0,7), studiero (0,7)

Pedagogisk personals svar har förbättrats på 11 av 14 delar.

Speciellt ökat; ordningsregler (0,9 ökningar), bedömning och betygssättning (0,8 ökningar), pedagogiskt ledarskap (1,3), utveckling av utbildningen (1,0 ökning), pedagogiskt ledarskap (1,3), utveckling av utbildningen (1,0 ökning), rutiner (ökning 1,4)

Länk till enkätresultatet 

 

Text och foto: Annika Dacke, kommunikationsstrateg

Torsdag 4 juni 2020

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.