I förgrunden en hand som håller i röstsedlar. I bakgrunden skönjer vi en vallokal, ur fokus

Nya vallokaler och förändrade valdistrikt när Skurups invånare lägger sin röst

Söndagen den 11 september 2022 är det val till riksdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Du har kanske lagt märke till att din vallokal kan ha flyttat till ny adress och fått ett nytt namn. Det är också färre valdistrikt än tidigare. Inblick har träffat valnämndens sekreterare Annika Jansson för att få veta mer om vad som är nytt inför valet för dig som bor i Skurups kommun.

Läs mer om valet på skurup.se
https://skurup.se/val

Varför har man gjort om valdistrikten?

– Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Flera av de gamla valdistrikten var för små, vilket gjorde det svårt att bibehålla skyddet för valhemligheten. Om valdistriktet är för stort blir det lätt kö och det tar längre tid att rösta. Vidare är det svårt att få en jämn och smidig tillströmning av väljare till vallokalen.

Hur gick ni till väga när ni gjorde den nya indelningen? 

– Valdistrikten har fått namn efter centralorterna för att göra det enklare för den som ska rösta att förstå vilket valdistrikt denne tillhör. Valdistriktens namn ska beskriva det område som avses, till exempel så har siffror bytts ut mot väderstreck.

Vilka är de viktigaste förändringarna?

– För området norr om E 65:an fanns tidigare delar av fyra olika valdistrikt. Numera bildar dessa ett valdistrikt benämnt Slimminge.

Området söder om E 65 och öster om Skurup bildar ett nytt valdistrikt benämnt Rydsgård.

Innehåller valdistriktet flera distinkta, likvärdiga områden ska alla ingå i namnet, med det mest centrala namnet först. Som exempel har vi valdistriktet Skivarp S – Abbekås där det geografiska området sträcker sig söder om väg 101 och inom kommungränsen i öster och väster och norr om Östersjön. Området har två centralorter, Skivarp och Abbekås, och då vallokalen ligger i Skivarp står således Skivarp S först i valdistriktets namn. Alla väljare inom detta område tillhör valdistrikt Skivarp S – Abbekås och ska rösta i vallokalen i Skivarp.

Valdistriktens gränser har ritats om för att följa vattendrag, kommungränser, gator eller fastighetsgränser. Detta för att göra det lättare att förutse var man ska gå och rösta. Exempelvis längs Norra Järnvägsgatan gick en gräns sicksack genom en villa trots att järnvägen går längs med gatan.

Hur många valdistrikt finns det i Skurups kommun?

– I Skurup har vi numera åtta valdistrikt. Tidigare fanns det tio valdistrikt, vilket är väldigt många för en kommun av Skurups storlek.

Hur många röstberättigade finns det i varje valdistrikt?

– Länsstyrelsen har fastställt ny valdistriktsindelning för Skurups kommun. Den nya indelningen har medfört att alla distrikt är ungefär lika stora. Antalet röstberättigade ligger mellan 1340 och 2029 per valdistrikt.

Varför har vi bytt vallokaler?

– Inför valet den 11 september har flera vallokaler flyttats. Detta eftersom de vallokaler som använts vid tidigare val inte längre är i bruk. Exempelvis Mackleanskolan som rivits, Östergårdsskolan som byggs om och Hallenborgskolan som stängts och ska rivas. Vallagen ställer krav på att kommunen måste använda vallokaler som uppfyller kraven på tillgänglighet för personer med funktionsvariationer samt har en bra lokalisering.

Vad kan man göra för att undvika köbildning i vallokalen?

– Valnämnden har hos Valmyndigheten begärt delning av alla röstlängder. Delningen innebär att valdistriktet är detsamma men röstlängden delas i två lika stora delar. Fördelen med att dela röstlängden är att det ger ordföranden i vallokalen en möjlighet att vid behov öppna för två mottagningsstationer i samma vallokal så att fler röstmottagare kan ta emot röster, vilket gör att röstningen går smidigare och köbildning undviks. Vi har även sett till att bemanna vallokalerna för att klara högt tryck och ta hand om eventuell köbildning.

Vad händer om jag som väljare går till fel vallokal?

– Om du som väljare kommer till fel vallokal får du hjälp av någon av våra röstmottagare. De kan berätta för dig var just din vallokal finns. Våra röstmottagare har vita västar så att de är lätta att identifiera.

Fakta:

Valdistrikt – Varje kommun är indelad i valdistrikt. Ett valdistrikt är ett avgränsat geografiskt område inom kommunen. I Skurup har vi åtta valdistrikt.

Vallokal – Vallokal är en plats där väljaren kan rösta på valdagen. Varje valdistrikt ska ha en vallokal. Det finns inget som säger att vallokalen måste vara lokaliserad i valdistriktet.

Röstlängd – I vallokalen finns en röstlängd. Varje väljare finns upptagen i röstlängden i det valdistrikt som väljaren tillhör. Det är i röstlängden man blir avprickad när man lämnar sin röst.

Rösträkning – Den som röstar i sin vallokal på valdagen får sin röst räknad samma kväll. Den som förtidsröstar fram till och med 10 september får också sin röst räknad på valdagen. Den som i stället väljer att förtidsrösta på valdagen får sin röst räknad först på onsdagen efter valdagen.

Var ska jag rösta?

Här hittar du vallokaler per valdistrikt. Informationen står även på ditt röstkort.

• Slimminge – Gymnastiksalen, Slimmingeby skola
• Skurup NV – Mackleanhallen, Skurups Sparbank Arena
• Skurup NO – Skurupshallen, Skurups Sparbank Arena
• Skurup SV – Restaurang Rutger, Rutgerskolan
• Skurup SO – Entrén, Prästamosseskolan
• Rydsgård – Entrén, Rydsgårdsskolan
• Skivarp N – Matsalen, Mölleskolan
• Skivarp S – Abbekås – Biblioteket, Mölleskolan

Valinformationen på skurup.se
https://skurup.se/val/

Valmyndigheten
https://www.val.se/
Här hittar du också information på olika språk.

Kontakt

Kansliet, Skurups kommun nås via växeln, telefon 0411-53 60 00 eller via e-post kansli@skurup.se.

Torsdag 1 september 2022

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.