Västeräng är Skurups största infrastrukturprojekt någonsin

I runt ett års tid har Skurups kommun projekterat mark, infrastruktur och park inför utbyggnaden av Västeräng etapp 1. I början på november påbörjas arbetet.

Följ länken för att läsa mer om de bostäder som planeras på Västeräng.

– Utbyggnaden av Västeräng är Skurups kommuns största infrastrukturprojekt någonsin och det är många komponenter som ska falla på plats i tur och ordning. Västeräng är strategiskt så bra beläget som det över huvud taget är möjligt – med E65 och tågstationen nära så undviker vi att trafiken till och från området belastar trafikflödet genom Skurups tätort, säger Peter Dahl, chef för kommunteknik.

Dagvatten leds bort 

Såväl under byggtiden som när området är färdigbyggt behöver dagvatten (regnvatten) ledas bort från området. Entreprenören PK Road AB börjar därför med att gräva ner en dagvattenledning som leds från Västeräng, under Västra infartsvägen och vidare västerut.

– För att inte bebyggelsen på området ska svämmas över har det planerade grönområdet Ängsparken och dagvattenmagasinet (Lyckodammen) utformats för att klara av extrema skyfall. Stora volymer regnvatten kan på så sätt svämma över i parken, fördröjas och renas. Vattnet kommer sedan att ledas bort från området via den nya dagvattenledningen till ett öppet dike som mynnar i Näsbyholmssjön, förklarar Peter Dahl.

Infrastrukturen tar form

Peter Dahl berättar att man planerar att inleda infrastrukturarbetet innan sommaren 2021.

– Alla ledningar läggs ner i marken och gatustrukturen kan ta form. På området anläggs allmänna bil-, gång- och cykelvägar som kopplas på både Västergatan och Ängsgatan. Till att börja med anläggs så kallade byggvägar som de olika byggaktörerna kan använda för att komma åt sina tomter under byggtiden. Man väntar med asfaltering, belysning och plantering som annars riskerar att skadas av byggmaskinerna.  

Ängsparken med damm, grillplats och lekytor

I samband med infrastrukturen kommer Ängsparken, ett tre hektar stort grönområde, att anläggas.

– Förutom träd, gräsytor, planteringar och gångstigar planeras också damm (Lyckodammen), grillplats, pulkabacke och lekplats i parken, säger Peter Dahl.

Vall ska minska buller 

– Längs med förbifarten kommer en vall att anläggas som avgränsar grönområdet och bostäderna från buller och visuell störning, säger Peter Dahl.

Förskola och särskilt boende först ut att byggas  

– I mars 2021 planeras första byggnationen kunna börja. Först kommer förskolan och det särskilda boendet att börja byggas på områdets nordvästra hörn. Senare under våren/sommaren får övriga exploatörer och villatomtägare tillträde till sina tomter och kan börja bygga bostäderna, säger Peter Dahl.

Till sist färdigställs gatorna med trädplanteringar och asfalt.

– Hela mark- och infrastrukturarbetet planeras vara klart vid årsslutet 2021. Bebyggelsen kommer dock att pågå in på 2022–2023, säger Peter Dahl.


Kontakt:

Peter Dahl, chef kommunteknik
peter.dahl@skurup.se
0411-53 64 37

Torsdag 5 november 2020

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.