Nybyggt bostadsområde med vita hus. Två personer promenerar och tittar på husen.

Var med och utveckla framtidens Skurup!

Alla som bor och verkar i Skurups kommun kan ta del av förslaget till ny översiktsplan och lämna synpunkter. Du är välkommen både att mejla in synpunkter och att delta i ett digitalt möte.

Följ länken för att läsa mer om förslaget till ny översiktsplan

Samrådsskedet pågår till 8 mars, som är sista dagen att lämna synpunkter.

Synpunkter skickas via e-post till serviceforvaltningen@skurup.se eller via post till Serviceförvaltningen, Skurups kommun, 247 80 Skurup.

Digitalt möte öppet för allmänheten

På det digitala mötet kommer tjänstepersoner och politiker att berätta mer om förslaget till ny översiktsplan. Deltagare ur allmänheten ges möjlighet att ställa frågor.

Tiden är 18 februari klockan 17.30.

Anmälan: Senast 16 februari, till serviceforvaltningen@skurup.se. Via e-post erhåller du en länk till mötet samt instruktioner om hur mötet går till. Antalet deltagare är begränsat till 250 personer.

Underlag för detaljplaner och bygglov 

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan omfattar hela kommunen och syftet är att beskriva kommunens långsiktiga och strategiska bedömning av hur mark- och vattenområden bör användas och utvecklas.

En översiktsplan är inte bindande men är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument och används som stöd vid kommunala beslut om till exempel detaljplaner, bygglov och andra ställningstaganden som berör den fysiska miljön.

Skurups kommun har sedan tidigare en gällande översiktsplan som antogs 2009. Kommunfullmäktige beslutade 2018 att hela översiktsplanen skulle revideras.

Förhoppningen är att den nya översiktsplanen ska kunna antas vid slutet av år 2021.

Kommuninvånarnas synpunkter viktiga 

En översiktsplaneprocess består av flera skeden där allmänheten ges två tillfällen att ta del av ett planförslag och lämna synpunkter. Just nu befinner vi oss vid det första remisstillfället. Förutom kommunikation i Skurups kommuns kanaler har samråd skett med olika intressentgrupper som byalag och skolelever.

- Vi började träffa byalagen 2018, berättar planarkitekt Julia Andersson Thysell. Vi hade med oss stora kartor över det område det gällde. Det byalag vi besökte tog upp allt som de hade åsikter om, stort som smått – vägar, vilka platser som behövde lyftas, var de tyckte att det kunde byggas bostäder och så vidare. Vi sparade alltihop, sedan är det många faktorer som vägs in när man utformar översiktsplanen.

Även elever fick vara med och tycka till:

- Vi var i en femteklass på Alléskolan. Barnen är ju framtidens vuxna. Vid det tillfället tog vi med oss material kring ett par områden som var aktuella för detaljplanering och sedan spånade vi fram idéer tillsammans med barnen.

Planarbete kan ofta visa sig vara en balansgång.

- Vi försöker få in mycket grönområden i samhällena, samtidigt som vi också vill förtäta bebyggelsen. Det kan vara en utmaning.

Två remisstillfällen 

Första remisstillfället: Efter samrådet bearbetas översiktsplaneförslaget om utifrån inkomna synpunkter. Inkomna synpunkter redovisas tillsammans med kommunens svar och ställningstaganden i en samrådsredogörelse. Det är samhällsbyggnadsberedningen som har beslutat om att skicka ut förslaget på samråd.

Det digitala mötet den 18 februari är ett exempel på hur samråd kan gå till.

Syftet med att skicka ut förslag till ny översiktsplan i två remissomgångar är att alla som räknas som berörda ska få möjlighet att påverka planen. Förutom alla som bor och verkar i kommunen skickas även remisserna till bland annat grannkommunerna, Länsstyrelsen och Trafikverket.

Andra remisstillfället: Granskning genomförs precis som samrådet. Detta ska vara ett mer komplett förslag. Inkomna synpunkter redovisas tillsammans med kommunens svar och ställningstaganden i ett granskningsutlåtande. Det är samhällsbyggnadsberedningen som beslutar om att skicka ut förslaget på granskning.

Antagande: Endast mindre korrigeringar får göras mellan granskning och antagande, annars får planen skickas på granskning ytterligare en gång. Det är kommunfullmäktige som beslutar om att anta en översiktsplan. Efter antagandebeslutet vinner planen generellt laga kraft efter tre veckor och börjar då formellt att gälla. Förhoppningen är att den nya översiktsplanen ska kunna antas vid slutet av år 2021.

Utgår från visionen 

Den nya översiktsplanen utgår från kommunens vision och en bärande del i visionen är att nå befolkningsmålet 18 000 invånare till år 2030. 

Översiktsplaneförslaget utgår från fyra prioriterade utvecklingsinriktningar för en hållbar utveckling av Skurups kommun:

  • Attraktiva och trygga livsmiljöer
  • Nära till natur och rekreation
  • Goda kommunikationer
  • Levande hav och attraktivt kustområde

Följ länken för att läsa mer om förslaget till ny översiktsplan


Kontakt:

Julia Andersson Thysell, planarkitekt
julia.anderssonthysell@skurup.se
0411-53 60 23

Torsdag 4 februari 2021

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.