En arm med blommig ärm gör tummen ner med handen. En arm med gultröja gör tummen upp med handen mot ljust mintgrön bakgrund.

Varje dag har du möjlighet att påverka kommunens utveckling

I september går vi till val. I kommunalvalet röstar vi om den lokala utvecklingen. Men för invånarna i Skurups kommun finns det många ytterligare möjligheter att vara delaktig och påverka än just när det är valår. Det finns många vägar att gå för den som vill påverka hur skattepengarna används. 

Medborgardialog ett viktigt redskap

När kommunen står inför stora beslut kan vi använda medborgardialog som en ytterligare möjlighet för politikerna att få veta vad invånarna tycker.

Under 2021 och -22 arbetade politiker och tjänstepersoner tillsammans med Skurups kommuns medborgare för att ta fram kommunens allra mest övergripande styrdokument, Vision 2045. I den processen spelade medborgardialog en viktig roll. Bland annat gick vi ut på gator och torg och samlade in enkätsvar. Vi vände oss också specifikt till alla de grupper i samhället som listas i den här artikeln. Föreningslivet var också delaktiga.

Dialogarbetet mynnade ut i att 2 000 svar bidrog till att forma det slutgiltiga visionsdokumentet, som i skrivande stund är under behandling i den politiska beslutsprocessen.

Kommunfullmäktige

I Skurups kommun har kommunfullmäktige 41 ledamöter. Ledamöterna kallas också förtroendevalda. Kommunfullmäktige har sammanträden cirka 10 gånger per år. Mötena är öppna för allmänheten och ingen föranmälan behövs.

Kallelser och dagordning, vad som kommer att diskuteras och fattas beslut om, finns tillgängliga ca en vecka före varje möte på kommunens webbplats https://www.skurup.se/kallelser

Här ser du listan över förtroendevalda under den mandatperiod som pågår:
https://www.skurup.se/fortroendevalda-kommunfullmaktige

Lyssna till webbsändning av pågående kommunfullmäktigesammanträde: https://www.skurup.se/direktsandningar


Politiker arbetar ideellt

De flesta kommunpolitiker är så kallade fritidspolitiker, vilket innebär att de har ett ideellt uppdrag. För att sätta sig in i frågor och behov som rör de kommunala verksamheterna besöker politikerna regelbundet verksamheterna och har dialog med kommunens chefer.

Ett fåtal politiker i Skurups kommun har så kallade arvoderade uppdrag och arbetar hel- eller deltid som politiker i kommunen. Kommunstyrelsens ordförande är ett exempel på en heltidsarbetande politiker i vår kommun.

Kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande arbetar på deltid. Hur arbetssituationen ser ut för dessa politiker beror på vilka uppdrag de har och att de behöver vara tillgängliga för allmänheten och tjänstepersonerna under dagtid.

Forum för dig som privatperson

Fyra råd representerar olika intressen

I vår kommun finns det fyra råd som representerar olika grupperingar i samhället. Råden är viktiga bollplank för beslutsfattarna, likaså kan råden komma med förslag och idéer till saker som behöver utvecklas eller åtgärdas. För att sitta med i ett råd behöver man inte vara politiker.

Byalag och byalagsråd

Byalagsrådet är en sammanslutning av byalag i Skurups kommun där målet är att bevaka och tillvarata landsbygdens intressen i samhälls- och planfrågor. Byarna som är representerade i byalagsrådet är Rydsgård, Abbekås, Skivarp, Slimminge, Västra Nöbbelöv och Dybäck.

Kontakt mellan byarna och kommunen

Byalagsrådet fungerar som kontakt mellan byarna och kommunen och är remissorgan för kommunala angelägenheter på landsbygden. Rådet sammanträder kvartalsvis, eller vid behov och sammanträffar med kommunen kvartalsvis.

Läs mer om byalag och byalagsråd: https://www.skurup.se/byalag

Näringslivsråd

Näringslivsrådet består av politiker, tjänstepersoner, företagarföreningar samt ett antal invalda företag. Invalda företag sitter under en period på två år, sedan väljs nya företag in som medlemmar. Invalda företag ska i möjligaste mån representera bredden av vårt näringsliv. Företag uppmuntras att kontakta kommunen om de önskar vara med i rådet alternativt rekommendera andra lämpliga företag. Näringslivsrådet möts en gång per kvartal.

Bra kontaktytor, samverkan och dialog

Genom näringslivsrådet har Skurups kommun och näringslivet bra kontaktytor där samverkan och dialog är ledord. Kommunens långsiktiga satsningar inom näringslivsområdet ska vara väl förankrade och önskade av näringslivet. Rådet är en viktig remissinstans, där remissfrågor vid behov tas med till respektive nätverk för återkoppling i näringslivsrådet.

Läs mer om näringslivsrådet: https://www.skurup.se/naringslivsrad

Pensionärsråd

Pensionärsrådet är en grupp för överläggning, samråd och information mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. Pensionärsrådet ska aktivt arbeta för att förbättra den kommunala verksamheten, när denna berör de äldres förhållanden i samhället.

Några av rådets uppgifter: 
• utbyta information och samråda i frågor som rör äldre
• stärka inflytandet i frågor som rör äldre
• bevaka att kommunala planer och beslut tar hänsyn till de behov som äldre har
• vara remissorgan i frågor som rör äldre

Läs mer om pensionärsrådet: https://www.skurup.se/pensionarsrad

Tillgänglighetsråd

Tillgänglighetsrådet (TGR) arbetar med handikappfrågor, som till exempel funktionshindrades rättigheter i samhället och vilka åtgärder som underlättar vardagen för personer med funktionsnedsättning. TGR sammanträder minst fyra gånger per år.

TGR:s uppgifter är bland annat:
• Hålla sig underrättad om samhällsplanering och utvecklingen på serviceområdet vad gäller exempelvis färdtjänst, bostäder, arbete och sysselsättningsmöjligheter, hjälpmedelsservice, medicinsk rehabilitering, dagcenter, hemservice, förskoleverksamhet, utbildning och fritidsverksamhet.
• Samla in funktionsnedsattas synpunkter och erfarenheter.
• Påtala önskemål och motivera resursförstärkning hos vederbörande huvudman.

Läs mer om tillgänglighetsrådet: https://www.skurup.se/tillganglighetsrad

Ung i kommunen

Barn- och ungdomsfullmäktige

Du som är ung i kommunen kan genom skolråden vara med i Barn- och ungdomsfullmäktige (BUF). Barn- och ungdomsfullmäktige är den högsta instansen inom ungdomsdemokratin i Skurups kommun. Som ledamot i BUF har du möjlighet att påverka kommunens utveckling på olika sätt och får en god inblick i hur kommunen styrs.

Hur blir du representant?

Du kommer med i BUF genom de så kallade skolråden. Varje skolklass i kommunen fungerar som ett lokalt råd. Detta råd väljer en representant till skolrådet som är gemensamt för varje skola. Skolrådet väljer i sin tur ett antal representanter för skolan att ingå i BUF.

Idéer som bara påverkar din skola ska generellt sett hanteras på skolrådet, idéer som berör elever på flera skolor ska generellt sett hanteras i BUF.

Barnen förfogar över egna resurser

I BUF styr ledamöterna över en summa pengar per skola, som är relativ till hur många elever där finns. Frågan om vad årets pengar ska användas till blir en övning i mikroformat av hur det går till att använda skattepengar. Förslag på hur pengarna ska användas tas upp i skolrådet, sedan måste man formulera ett förslag och argumentera för det i BUF. 
BUF i Skurups kommun har 40–41 ledamöter. Det varierande antalet beror på att varje skola representeras av en person per femtio elever.

Läs mer om BUF: https://www.skurup.se/barn-och-ungdomsfullmaktige

Så ger du uttryck för dina förslag och synpunkter

E-förslag

E-förslag är till för dig som är folkbokförd i Skurups kommun och som har en idé om hur kommunen kan utvecklas och förbättras. Du kan komma med egna förslag eller rösta på andras. Förslaget kan vara stort eller litet, men det ska beröra kommunens verksamhet. Förslag som får minst 50 underskrifter under 90 dagar kommer att behandlas av ansvarig politisk nämnd/beredning.

Det är olika hur lång tid ärendena tar, bland annat beroende på hur lång tid det tar för förvaltningarna att utreda respektive ärende.

Om du vill lägga eller rösta på e-förslag hittar du mer information här: https://skurup.dialogportalen.se/epetition

Synpunktsblad

Vad du tycker är viktigt för oss. Vi som arbetar på Skurups kommun vill hålla hög kvalitet på det arbete vi utför. För att kunna utveckla våra verksamheter och bli bättre behöver vi dina synpunkter och erfarenheter. Detta gäller även frågor gällande hemsidans tillgänglighet.

Har du synpunkter – positiva eller negativa – tala om det för oss!

Läs mer och lämna dina synpunkter här: https://skurup.se/synpunktsblad

Skurups kommun inhämtar synpunkter vid planarbete

Vid nybyggnationer eller när vi arbetar fram en ny översiktsplan säger lagen att plandokumenten ska vara tillgängliga för medborgarna att lämna synpunkter på. Då kan Skurups kommun exempelvis gå ut till berörda parter och/eller göra dokumenten offentligt tillgängliga under en tid.  Detta gjorde vi till exempel i arbetet med Skurups kommuns nya översiktsplan. En översiktsplan omfattar hela kommunen och ska redovisa kommunens vilja för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den fysiska miljön ska utvecklas och bevaras.

Läs mer: https://skurup.se/oversiktsplan
 

 

Text:

Annika Dacke, kommunikationsstrateg

Jörgen Thorsson, Inblicksredaktionen

Bild: rawpixel.com - www.freepik.com

Torsdag 2 juni 2022

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.