Två vuxna och tre barn o sommarkläder fotograferande bakifrån medan de går i parken vid Svaneholms slott. Picknickkkorg, ballonger.

Vision 2045: utveckling med hjärta för individen

Skurups kommuns allra viktigaste och mest övergripande styrdokument vilar på gedigen grund – ett insamlat material med mer än 2 000 svar från invånarna på frågan: ”Hur vill du att Skurups kommun ska vara år 2045?”. Ett enhälligt kommunfullmäktige klubbade Vision 2045 29/8.

Vision 2045 målar i stora drag upp Skurups kommun som en plats där hela livet får utrymme, där omsorg, livskvalitet och utveckling ger grogrund till både människan och platsen. Utbildning, trygghet och företagsamhet är självklara tillväxtfaktorer. Synsätt och arbetssätt kännetecknas av hållbarhet. 

Läs mer om Vision 2045 på skurup.se

Visionen sätter ramarna för lång tid framöver

Från och med nu kommer visionen under lång tid ange riktningen i arbetet som sker i de kommunala förvaltningarna och vara en grund som politiska beslut vilar på.

- Som konkret exempel på hur det förra visionsdokumentet påverkade utvecklingen, så fanns det i den ett tydligt formulerat befolkningsmål: 2030 skulle Skurups kommun ha 18 000 invånare. För att uppnå detta fattades beslut om att bygga olika typer av bostäder och att skapa fler bostadsområden runtom i kommunen. Idag vet vi att vi kommer att nå befolkningsmålet och vi blickar mot nya horisonter, säger kommundirektör Marcus Willman.

Så sammanfattas Vision 2045

”Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer – tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.”

Hjärtat klappar för allas möjlighet att lyckas

Det är ingen överdrift att säga att Marcus Willman har sett ett antal kommunala visionsdokument under sitt yrkesliv.
- Det som får Skurups kommuns vision att sticka ut från mängden är att vi så tydligt uttalar att hjärtat ska vara med. I vår kommun verkar vi för en humanistisk grundsyn. Här finns en tilltro till individens förmåga att lyckas, när rätt förutsättningar ges.

Att låta hjärtat vara med kan vi göra på så många sätt. Våra unga växer upp i ett hårt klimat. Kan vi som kommun verka för ett mjukare samhälle – med minskad kriminalitet, bättre uppväxtmiljöer och därmed bättre utvecklingsmöjligheter för individen, då bygger vi också ett samhälle med den viktiga framtidstron. Den stämningen i samhället påverkar även vuxnas möjligheter till god livskvalitet.

En plats att räkna med

Marcus Willman funderar kring det kända och ofta citerade ”When in Europe, don’t miss Skurup”, som ofta finns med som en glimten-i-ögat-devis när Skurup nämns i riksmedia.

- Visst är det ett lite skämtsamt talesätt eller slogan, men man kan också säga att vi faktiskt är en kommun att räkna med. Vi har väldigt mycket att erbjuda och har verkligen satt oss själva på kartan, med näringslivsklimatet men också med våra fantastiska skolor och boendemiljöer. Vi värderar skolresultaten högt i visionen. Det handlar ju återigen om att ge barn och ungdomar de bästa förutsättningar att lyckas i livet - att låta hjärtat klappa för dem.

Samhällsutveckling i samspel mellan offentligt och privat

- Näringsliv och entreprenörskap för samhället framåt och skapar utveckling, säger Marcus Willman. Rent krasst är det också så att företagandet genererar viktiga skattepengar, som i sin tur finansierar den service vi arbetar för att ge invånarna. På så sätt sker samhällsutveckling i ett samspel mellan offentlig och privat sektor.

Viktigt att lyssna in invånarna

Över 2 000 insamlade svar, många workshops* med intressentgrupper som föreningslivet, näringslivet, de olika råden som finns i vår kommun, byalagen, barn och unga… Det är ett stort arbete som genomförts. Uppgiften kan tyckas övermäktig. Inblick undrar hur avstampet såg ut.

Jörgen Sjöslätt (C), ordförande i kommunutvecklingsberedningen (KUB:en) ledde den politiska arbetsgruppen som arbetade fram visionen:

- Det var självklart från början att invånarna skulle vara så delaktiga som det över huvud taget var möjligt. Politikerna arbetar på invånarnas uppdrag och det är viktigt att vi lyssnar in dem som bor i kommunen när vi ska arbeta fram ett så omfattande styrdokument. Vi krokade arm med arbetsgruppen i den kommunala förvaltningen och det var ett oerhört spännande arbete hela vägen, som det var en glädje att leda och vara del av.

Efterhand blev det tydligt vad som var viktigt

Jörgen Sjöslätt berättar vidare att man arbetade enligt en modell där man gick från brett till smalt:

- Vi började verkligen med en brainstorming* i ordets rätta bemärkelse. Vi landade i ett arbetssätt som lade stor vikt vid att ställa frågor, bjuda in till diskussion och samla in svar. Genom att vi gick igenom hela massan med svar utkristalliserades de tre fokusområdena, som man kan säga är de tre benen som Vision 2045 vilar på:


• Skola och utbildning
• Kommunikationer
• Trygghet

En vision som ser till hela livet

- Om jag ska lyfta fram något i korthet som jag tycker är viktigt med Vision 2045, och som jag tror bidrar till den fullständiga enigheten politiskt, så är det att visionen innefattar alla aspekter av livet i kommunen – skola och omsorg för de yngre, näringslivsutveckling, varierade boendeformer och goda kommunikationer för yrkesaktiva, valmöjligheter och omsorg om äldre och att vi ska se till utvecklingen i HELA kommunen, inte bara centralorten, säger Jörgen Sjöslätt.

Invånare från 8 till 90 har kommit till tals

Kommunikationschef Magdalena Hellström ledde arbetet i den kommunala förvaltningens visionsgrupp, som genomförde ett stort antal workshops med olika intressentgrupperingar och tog fram en enkät där invånarna fick lämna sina förslag och synpunkter.

- Vi kan verkligen säga att alla, från 8 till 90 har medverkat och lämnat sitt bidrag till hur de vill att Skurups kommun ska vara i framtiden! säger Magdalena Hellström som menar att responsen var överväldigande stor.

- Vi visste sedan tidigare att vi har engagerade invånare men inte att det hade en sådan omfattning. Det värmer och bildar den väldigt viktiga förankringen bland våra invånare, när vi formulerar det dokument som definierar vår position som en attraktiv plats för tillväxt och utveckling – både på ett samhällsplan och ett individuellt plan.

Marcus Willman får sista ordet:

- I Vision 2045 står att läsa: ”I Skurup drömmer vi lite större och lite djärvare.” Jag vill lägga till: och vi fortsätter leverera!

Steg för steg

  • Uppdraget att ta fram Vision 2045 kom från Kommunfullmäktige, som gav Kommunutvecklingsberedningen (KUB:en) i uppdrag att arbeta fram ett förslag.
  • KUB:en utsåg en politisk arbetsgrupp med bred representation från kommunfullmäktige.
  • På förvaltningsnivå utsågs en tjänstemannagrupp och gemensamt tog man fram ett arbetssätt som genomfördes.

Det är med stort engagemang från allmänheten, föreningslivet, förtroendevalda, näringslivet, alla de råd som finns i vår kommun och den kommunala förvaltningen som visionsdokumentet äntligen har kommit i hamn. 

Vision 2045 är ledstjärna för hela kommunkoncernen, det vill säga både förvaltningen Skurups kommun och de kommunala bolagen Skurupshem, Skurup kommunala, Skurups elverk, Skurups jordbruksbolag och Skurups energihandel.

*Workshop: En workshop är en mötesform där man låter alla komma till tals. Det ingår mycket samarbete och diskussioner. Det kan exempelvis handla om att ta fram ett antal nya idéer, belysa en frågeställning ur olika synvinklar eller få veta deltagarnas åsikter om ett visst ämne.


*Brainstorming: En brainstorming är ett möte där man sprutar idéer. Typiskt för en brainstorming är att börja med att betrakta allting som möjligt. Först i ett senare skede sållar man bland idéerna.
 

Text: Annika Dacke, kommunikationsstrateg

Fredag 7 oktober 2022

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.